ایران مسکن

ضوابط قانونی در رهن و اجاره اماکن مسکونی و تجاری به اتباع بیگانه

برابر دستور العمل شماره ۲۱۳۶۸/۷۴ مورخ ۱۳/۹/۹۰ امور اتباع مهاجرین خارجی در خصوص ضرورت رعایت ضوابط قانونی دررهن و اجاره ملک مسکونی و تجاری به اتباع افغان به موجب مصوبه هیات محترم دولت کلیه اتباع و مهاجرین خارجی باید مجوزهای لازم را جهت اجاره مسکن ارائه نمایند لذا عقد اجاره نامه ( فقط قراردادهای پرینتی مورد قبول است) ما بین موجر و اتباع افغانستان توسط مشاورین املاک بدون دریافت «مجوز اجاره مسکن» از دفتر اتباع و مهاجرین خارجی در استانداری و یا فرمانداری « نمونه پیوست» اکیداً ممنوع است ، مشاوران املاک موظفند در صورت انعقاد با اتباع افغان ذیل « مجوز اجاره مسکن» را تکمیل و پس از استعلام از اداره اتباع مهاجرین خارجی در استانداری یا فرمانداری پس از تائیدیه استعلام نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

ضوابط قانونی در رهن و اجاره

 

لازم به ذکر است در فرم رسمی اجاره نامه در ردیف۲-۱ مستاجر اطلاعات به ترتیب ذیل مرقوم شود : بعداز کلمه شناسنامه براساس نوع مدرک اقامتی یکی از دو عبارت « پروانه اقامت یا کارت پناهندگی» و تابعیت افغانستان قید و شماره ای درج نشود در مقابل عبارت «صادره از» کلمه ناجا یا استانداری (بسته به دارا بودن پروانه اقامت یا کارت پناهندگی) قید شود در مقابل عبارت «کدملی» شماره گذر نامه یا شماره کد فرا گیر مندرج در پائین کارت بسته به داشتن پروانه اقامت یا کارت پناهندگی ) درج شود و محل تولد نیز بلااستثناء کلمه افغانستان قید گردد ضمناً ذیل ماده ۱۲ قراردادشماره و تاریخ معرفی نامه دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یا فرمانداری قید گردد و یک نسخه از اجاره نامه را همراه با فرم شماره ۲ مربوط را به اداره کل ارسال نمایند.

در ضمن اعضاء موظف می باشند هر سه ماه یکبار در صورت انعقاد قرارداد اجاره با اتباع خارجی یک نسخه از اقدام را همراه با فرم شماره ۲ مربوطه را به اداره کل ارسال نمایند.

مصطفی قلی –خسروی

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و کشور

ضوابط قانونی در رهن و اجاره

ضوابط قانونی در رهن و اجاره

خرید ملک در جلفا

خرید ملک در عباس آباد

خرید ملک در خیابان خرمشهر

خرید خانه در خیابان دبستان

برخی از خدمات سایت ایران مسکن

مشاور حقوقی مسکن

مشاور سرمایه گذاری

مشاور املاک

خرید ملک

اجاره ملک

منبع: