ایران مسکن

میزان سطح اشغال در طبقات زیرزمین در پهنه مسکونی R

میزان سطح اشغال در طبقات زیرزمین در پهنه مسکونی R

🔹ميزان سطح اشغال زيرزمين اول ساختمانهاي مسکوني حداکثر تا ٨٠ درصد وسعت قطعه به شرط عدم قطع درختان، مجاز است.
🔹در زيرزمين هاي دوم به پايين، در قطعات باحداقل مساحت ٢٠٠ مترمربع، ميزان سطح اشغال صرفًا جهت احداث پارکينگ و مشاعات مربوطه، تا ١٠٠ درصد قطعه با رعايت كليه جوانب فني و برا ي اراضي داراي شيب قابل توجه، با تأييد شهرداري منطقه، مجاز است.
🔹در مواردي كه سطح اشغال زيرزمين بيشتر از سطح اشغال طبقه همكف باشد، سقف زيرزمين نبايد از تراز كف اعلام شده، تجاوز نمايد.

میزان سطح اشغال در طبقات زیرزمین

خرید ملک در جلفا

خرید ملک در عباس آباد

خرید ملک در خیابان خرمشهر

خرید ملک در خیابان دبستان

برخی از خدمات سایت ایران مسکن

مشاور حقوقی مسکن

مشاور سرمایه گذاری

مشاور املاک

خرید ملک

اجاره ملک

منبع: