ایران مسکن

میزان سطح اشغال در طبقات زیرزمین در پهنه مسکونی R

میزان سطح اشغال در طبقات زیرزمین در پهنه مسکونی R

🔹ميزان سطح اشغال زيرزمين اول ساختمانهاي مسکوني حداکثر تا ٨٠ درصد وسعت قطعه به شرط عدم قطع درختان، مجاز است.
🔹در زيرزمين هاي دوم به پايين، در قطعات باحداقل مساحت ٢٠٠ مترمربع، ميزان سطح اشغال صرفًا جهت احداث پارکينگ و مشاعات مربوطه، تا ١٠٠ درصد قطعه با رعايت كليه جوانب فني و برا ي اراضي داراي شيب قابل توجه، با تأييد شهرداري منطقه، مجاز است.
🔹در مواردي كه سطح اشغال زيرزمين بيشتر از سطح اشغال طبقه همكف باشد، سقف زيرزمين نبايد از تراز كف اعلام شده، تجاوز نمايد.

منبع: