ایران مسکن
نام مشاور: سید محمد رضا میرفتاح
شماره تماس: 09911015401

خرید
14
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 145 متری واقع در تهران، جلفا

145 متر مربع اتاق بدون پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
15
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 145 متری واقع در تهران، جلفا

145 متر مربع 3 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
6
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 54 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

54 متر مربع 1 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
خرید
8
قیمت: تومان

خرید آپارتمان مسکونی 80 متری واقع در تهران، سهروردی شمالی

80 متر مربع 2 اتاق 1 پارکینگ
اطلاعات بیشتر
``